Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

ultras, hooligans, liczby, ciekawostki, informacje, opisy

Moderatorzy: Zorientowany, LechiaCHWM

C6chzR
Posty: 278
Rejestracja: 01.04.2019, 22:33

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: C6chzR » 17.11.2019, 07:25

Seth Gecko pisze:
16.11.2019, 22:16
sądna noc pisze:
16.11.2019, 12:07
nie lubią nas tam, ja chujów tez nie lubię, najbardziej znienawidzona nacja jaka jest na tej ziemi przez większość narodów, zakłamane chuje. Szacunek dla tych co pojechali. Mam tylko nadzieję że piłkarzyki nie wyłożą lachy na ten mecz.
Mam nadzieję że nasi piłkarze nastrzelają im worek bramek. Za to że kreują się na wiecznie pokrzywdzonych, ale tego jak ta nacja przodowała w NKWD, UB i pokrewnych służbach mordując polskich patriotów, to oczywiście oficjalnie cicho sza. Dodam że z wyjątkowym okrucieństwem.
Żydzi wśród komunistów II RP i w aparacie NKWD i UB
7 lutego 2018 Krystyna Teller Artykuły~Articles, Historia Polski~Polish History Możliwość komentowania Żydzi wśród komunistów II RP i w aparacie NKWD i UBzostała wyłączonaEkipa egzekutorów NKWD w Dowbyszu. Noszone przez nich zegarki są nagrodą za gorliwe spełnianieroli katów / Źródło: Zbiory Tomasza Sommera . [link]

Kwestia nadreprezentatywności Żydów w strukturach komunistycznych II RP i w powojennym aparacie przemocy NKWD i UB nie powinna już dziś budzić najmniejszych wątpliwości i kontrowersji. Takie są fakty i to też jest część naszej wspólnej, nieraz trudnej historii polsko-żydowskiej.

A czym był komunizm – jeden z najokrutniejszych totalitaryzmów XX wieku – i jaki „raj” m.in. dla Polski stworzył, nie trzeba chyba dziś nikogo przekonywać.

Warto jedynie wskazać, że już w okresie międzywojennym zarówno Komunistyczna Partia Polski, Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi czy też Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej jasno wyrażały separatystyczne poglądy i były – delikatnie mówiąc – niechętne niepodległej II RP. Jasno było to widać w okresie od 17 września 1939 roku (agresji Sowietów na Polskę), kiedy to właśnie te ugrupowania najchętniej witały „wyzwolicieli”…

Chcę tutaj przytoczyć (bez komentarza, ale do dyskusji) bardziej lub mniej obszerne fragmenty trzech – być może dla niektórych w części kontrowersyjnych – artykułów na ten temat autorstwa Henryka Cimka, Leszka Żebrowskiego i Aleksandra Szumańskiego… ku refleksji i zastanowieniu, zachęcając jednocześnie do zapoznania się z całością ich treści.

Treść jest długa i część twierdzeń się powtarza w poszczególnych artykułach, za co z góry przepraszam, ale temat jest na tyle ważny, że warto poświęcić trochę czasu na lekturę.

„Największy (…) udział mieli Żydzi w Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR), która na około 6 tys. członków w Polsce w 1932 r. posiadała w okręgach wielkoprzemysłowych
92% Żydów, a w okręgach rolnych do 88%.

Procent Żydów był zazwyczaj wyższy we władzach KPP i KZMP niż wśród ogółu ich członków. Na wszystkich sześciu zjazdach KPP wybrano łącznie 172 członków KC i zastępców członków, przy czym niektórych z nich wybierano kilkakrotnie (Świetlikowa 1958: 96 i nn.; 1959: 31). W styczniu 1936 r. skład narodowościowy władz centralnych był następujący: na 19 członków KC KPP przypadało 11 Polaków, 6 Żydów (31,6%), 1 Białorusin i 1 Ukrainiec; wśród 15 członków i zastępców członków KC KPZB najwięcej było Białorusinów – 7, a ponadto 6 Żydów (40%), 1 Polak i 1 Łotysz; wśród 7 członków KC KPZU było po 3 Ukraińców i Żydów (po 42,9%) oraz 1 Polak. Jeszcze więcej Żydów znajdowało się w okręgowym aktywie KPP w 1935 r. – na 52 osoby było 28 Żydów (53,8%) i 23 Polaków (…) Według Sekretariatu Krajowego KC KPP na początku 1936 r. w aktywie kierowniczym całej partii i KZMP zbyt duży udział mieli Żydzi – 54%. Ponadto w MOPR było ich 90%, aparacie technicznym partii około 75%, a w aparacie technicznym Sekretariatu i w kierownictwie KO KPP Warszawa 100%.

Pod koniec 1936 r. skład narodowościowy władz KPP zmienił się jeszcze bardziej na niekorzyść Polaków. Według pisemnego raportu kierownictwa KPP o działalności partii po jej IV Plenum (luty 1936 r.) w grudniu 1936 r. władze KPP liczyły 15 osób (bez KPZB i KPZU), w tym 8 Żydów (53,3%) i 7 Polaków. Ponadto wśród 15 sekretarzy komitetów okręgowych, na ogólną ich liczbę 18, 8 było pochodzenia żydowskiego (53,3%), a 7 polskiego. Rok wcześniej, w styczniu 1936 r., było 30 członków i zastępców członków KC KPP, w tym 15 Polaków, 12 Żydów (40%), 2 Ukraińców i 1 Białorusin, a łącznie z członkami KC KPZB i KC KPZU (bez zastępców członków KC) 52 osoby, w tym: 21 Żydów (40,4%), 17 Polaków (32,7%), 8 Białorusinów (15,4%), 5 Ukraińców (9,6%) i Litwin (1,9%). Jeszcze wyższy odsetek Żydów był w aktywie centralnym (53%), w aparacie wydawniczym (75%) i w aparacie technicznym Sekretariatu Krajowego (100%). Odsetek mniejszości narodowych wzrastał także wśród delegatów na zjazdy KPP, powodując tym samym spadek udziału delegatów pochodzenia polskiego z 85,5% w 1923 r. do 59,8% w 1932 r. Najwyższy przyrost wśród delegatów na zjazdy KPP zanotowali Żydzi, z 7 osób w 1923 r. do 23 w 1932 r. W rzeczywistości było ich znacznie więcej, gdyby doliczyć do tej grupy Polaków pochodzenia żydowskiego, których na przykład na II Zjeździe KPRP, oprócz 7 Żydów, było 14 (…)

Badając skład narodowościowy KPP i KZMP, można dojść do wniosku, że do ugrupowań tych należały głównie mniejszości narodowe, przede wszystkim Żydzi, w mniejszym stopniu Białorusini i Ukraińcy. Polaków w KPP i KZMP było około 30%, podczas gdy w społeczeństwie II Rzeczypospolitej około 69%. Z danych partyjnych i szacunków wynika, że odsetki mniejszości narodowych w szeregach komunistycznych, w tym Żydów, w poszczególnych latach wahały się, i to dość znacznie. W 1933 r., gdy liczba Żydów w ruchu komunistycznym w Polsce zmalała na rzecz chłopów, na 32 800 członków KPP i KZMP łącznie Żydów było ponad 8400. Trudno jednoznacznie ocenić rolę Żydów w ruchu komunistycznym w Polsce, których do KPP przyciągała głównie jej walka z uciskiem klasowym i narodowościowym. Niektórzy działacze żydowscy wnieśli twórczy wkład w rozwój myśli politycznej KPP, m.in. strategii rewolucji i parlamentaryzmu. Komunistów żydowskich, choć nie wszystkich, cechowały jednak, podobnie jak komunistów ukraińskich, tendencje separatystyczne i nacjonalistyczne, mimo obowiązywania w MK hasła internacjonalizmu proletariackiego. Początkowo przejawiały się one w dążeniach do utworzenia, obok KPP, odrębnej żydowskiej partii komunistycznej w Polsce. Gdy okazało się, że urzeczywistnienie tego zamiaru jest niemożliwe, część komunistów żydowskich dążyła do zachowania autonomii w ramach KPRP, czemu miało służyć utworzenie Centralnego Biura Żydowskiego. Dominowanie Żydów we władzach KPP i KZMP potęgowało negatywny stosunek komunistów do II Rzeczypospolitej, choć niektórzy komuniści pochodzenia żydowskiego dostrzegali potrzebę obrony jej niepodległości. Z kolei inni, podatni na tendencje sekciarskie i dogmatyczne, eksponowali interesy mniejszości narodowych kosztem kwestii polskiej. Przejawiali także wyraźną niechęć do pracy na wsi. Żydowskiego pochodzenia był także najsłynniejszy agent policji politycznej w ruchu komunistycznym w Polsce – Józef-Josek Mützenmacher [1]”.

—————————————-
„Prof. Paczkowski, przy oczywistych w tego typu badaniach zastrzeżeniach metodologicznych (prelegent uznał m.in., iż kryteria uznania kogoś za Żyda są „niejasne”), stwierdził, iż w latach 1944-1956, na 447 osób w centrali resortu bezpieczeństwa publicznego, pełniących funkcje kierownicze (od naczelnika wydziału wzwyż), było 131 Żydów. Daje to łącznie ponad 29% Żydów na stanowiskach kierowniczych w MBP! (…)

Skąd sie wzięła „żydokomuna”

Alina Grabowska napisała zaś w paryskiej „Kulturze” (nr 12/267 z 1969 r.), iż: „W pierwszych latach powojennych (a nawet i później) znakomita, niestety, większość pracowników UB stanowili Żydzi (…)”.

(…) Wg stwierdzenia prof. Paczkowskiego, prawie wszyscy Żydzi w bezpiece byli przed wojna członkami KPP, KPZU, KPZB, KZM i ich przybudówek. Stad, wg niego, wzięło sie określenie „żydokomuna”. Prelegent stwierdził jednocześnie, Iz są to jedyne dane liczbowe, którymi rozporządza. Zaczerpnął je głównie z poufnego, czy tez tajnego opracowania Biura „C” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wydanego w 1978 r., zatytułowanego: „Aparat Bezpieczeństwa w PRL w latach 1944-1976”. Zawiera ono noty biograficzne funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, sporządzone na podstawie ich akt personalnych, w tym własnych życiorysów (…).

Celem bezpieki nie było rutynowe w takiej służbie gromadzenie i przetwarzanie informacji. Nie była to bowiem służba normalna, powołana do ochrony państwa jako takiego. Wg naukowców zajmujących sie tym resortem profesjonalnie (A. Paczkowskiego i G. Jakubowskiego), „celem jego działania [była] „obrona i utrwalanie władzy ludowej”. Była to instytucja całkowicie zideologizowana (…) i posługująca sie – również na użytek wewnętrzny i operacyjny – językiem ideologii. Rzecz jasna komunistycznej”.

Pomocnicy rewolucji

Dzieje ruchu komunistycznego przed wojna nie są dogłębnie zbadane. Dotychczasowe publikacje na ten temat to na ogol politgramota, przyodziana w szaty „naukowe”, ale czasami można w nich znaleźć interesujące dane. Ze zrozumiałych względów pomijano w nich zestawienia statystyczne, dotyczące spraw narodowościowych. Skąd zatem wziął sie stereotyp „żydokomuny”?

W 1936 r. władze KPP sporządziły pisemny raport na temat sytuacji organizacyjnej. Wynika z niego, Iz po postulowanych zmianach składu narodowościowego i socjalnego we władzach organizacji komunistycznych, w centralnych władzach KPP, liczących 15 osób, było 8 Żydów i 7 Polaków. Na 15 sekretarzy komitetów okręgowych, 8 było pochodzenia żydowskiego, a 7 polskiego. W styczniu 1936 r. na 30 członków i zastępców członków KC KPP było 15 Polaków, 12 Żydów, 2 Ukraińców i 1 Białorusin, a razem z KC KPZB (ale bez zastępców członków KC) na 52 osoby było 21 Żydów, 17 Polaków, 8 Białorusinów, 5 Ukraińców i 1 Litwin. W „aktywie centralnym” było 53% Żydów, w aparacie wydawniczym 75%, w Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom 90%, a w „aparacie technicznym” Sekretariatu Krajowego 100% (przy czym „aparat techniczny” nie oznaczał, wbrew pozorom, funkcji mniej ważnych – byli to np. kurierzy do moskiewskiej centrali, łącznicy itp., którzy trzymali nici organizacyjne struktur komunistycznych w swych rekach).

Równie wysoki był udział Żydów w strukturach terenowych KPP. W okręgu radomskim w 1932 r. było ich 37%, w okręgu kieleckim ponad 54%. W strukturach młodzieżowych zaś było ich jeszcze więcej: w sierpniu 1930 r. w skali całego kraju w Związku Młodzieży Komunistycznej Polacy stanowili zaledwie 20%, Żydzi 50%, a Białorusini i Ukraińcy 30%. Autor jednej z monografii regionalnych KPP, wydanej w 1994 r. stwierdził, Iz „z upływem czasu zwiększał sie udział młodzieży żydowskiej w KZMP [Komunistycznym Związku Młodzieży Polskiej], w niektórych ośrodkach stanowiła ona prawie 100%”. To oni właśnie w znacznym stopniu kształtowali wojenne oblicze ruchu komunistycznego w kraju podczas okupacji, odbudowywanego na polecenie Stalina od 1942 r. (w postaci tzw. Polskiej Partii Robotniczej), a także w Moskwie.

Koncentracja w służbach specjalnych

Wg prof. Paczkowskiego aparat bezpieczeństwa był pierwszym członem nowego reżimu, budowanym całkowicie od podstaw. O ile w innych dziedzinach komparia nastawiona była początkowo raczej na kontrolowanie i dozorowanie przedwojennych fachowców (w przemyśle, szkolnictwie, wojsku, nawet w administracji), brakowało jej bowiem oddanych członków PPR, którymi można było ich zastąpić, to do bezpieki i innych tajnych służb kierowano przede wszystkim „swoich”. A któż mógł być bardziej za takiego uznany, niz. przedwojenny członek KPP i jej przybudówek?

Dlatego zatem do bezpieki trafiali przede wszystkim przedwojenni komuniści, w większości juz przed wojna zawerbowani do wywiadu sowieckiego. Podczas okupacji niemieckiej przebywali oni w ZSRR, inni zaś odgrywali czołowe role w partyzantce komunistycznej: sowieckiej oraz GL-AL.

Podobnie było w innej, mniej znanej, ale nie mniej ważnej służbie, czyli w Informacji Wojskowej. Znawca jej dziejów, Z. Palski podaje, iż: Informacja nie pełniła zadań kontrwywiadowczych – była instytucja terrorystyczno-policyjna, której zadaniem było wymuszenie posłuszeństwa sil zbrojnych wobec nowych władz politycznych. Początkowo 100% stanowisk w niej obsadzonych było przez oficerów sowieckich. Polaków dopuszczono dopiero później – pierwsi z nich objęli jednak stanowiska wyłącznie tłumaczy i protokólantów. Było ich zaś aż… siedemnastu!

Dopiero w latach późniejszych miejsca zwalniane przez oficerów sowieckich zajmowali oficerowie w mundurach polskich. Ale na stanowiska kierownicze wysuwano głownie ludzi pochodzenia żydowskiego. Ten sam autor podaje konkretne przykłady:

szefa Głównego Zarządu Informacji, plk. Kozuszke, zastapili kolejno plk Jan Rutkowski i plk Stefan Kuhl (obaj pochodzenia żydowskiego); zastępców szefa GZI, plk Poniedzielnikowa i plk Bycana zastąpili plk Anatol Fejgin i plk E. Zadrzynski (obaj pochodzenia żydowskiego); szefa Oddzialu I,k plk. Curanowa zastąpił plk Aleksander Kokoszyn (pochodzenia żydowskiego); szefa Oddzialu II, plk Gajewskiego zastąpił plk Ignacy Krzemien (pochodzenia żydowskiego); szefa Oddziału II, pplk Prystupe zastąpił plk Jerzy Fonkowicz (pochodzenia żydowskiego); szefa Oddziału IV, plk Malkowskiego, zastąpił plk Wladyslaw Kochan (narodowości polskiej); szefa Oddziału V, plk. Zajasznikowa, zastąpił pplk Wincenty Klupinski (pochodzenia żydowskiego).

Kryteria doboru kadr kierowniczych do Informacji Wojskowej były takie same, jak do bezpieki cywilnej. Nie decydowało tu bowiem przygotowanie fachowe (na to trzeba przecież pracować latami), lecz wyłącznie lojalność i całkowita dyspozycyjność wobec mocodawców komunistycznych.
Więcej na
[link]
C6chzR pisze:
16.11.2019, 21:59
jestesmywaszastolica pisze:
16.11.2019, 21:34
Przecież Chrobry nie został pognany za to że kiedyś zrobił syf, tylko za to, że dzisiaj jest częścią tej skurwiałej koalicji. W przeciwieństwie do Resovii.
Chrobry nie brał udziału w Marsylii ale żyje w zgodzie z Widzewem i jest zły.
Resovia biegała z nami po Marsylii ale została pogoniona i jest ok.
Słuszną linię ma nasza władza.
Ile tam było Resovii? 2 czy max 4?
Że byli to wiadomo.
U Nas się rozjebało kilka osób a łatkę przykleiliście wszystkim, tylko nie mów mi że to nie to samo, tam ich decyzyjnych (wtedy jeszcze był decyzyjnym) biegał.potwierdzoneinfo
Posty: 109
Rejestracja: 25.02.2016, 11:44

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: potwierdzoneinfo » 17.11.2019, 09:26

zaraza88 pisze:
17.11.2019, 00:47
c*** z Piątkiem i racami, ale dlaczego ludzie będący na sektorze, wspolczesni "kibole" z krwi i kosci zachowali się tak jak nakazuje poprawność polityczna tego nie jestem w stanie ogarnąć. Nie było mnie tam, ale nie wyobrażam sobie (jak już wspomniałem) wydac w c*** siana na ten wyjazd i nawet nie pocisnac słownie po tych kurwach. Przykre to, ale ten mecz to niejako lustrzane odbicie naszej obecnej sceny. Zasady, niegdyś najważniejsze dziś zeszły na dalszy plan.
To trzeba było cisnąć do żydków na mecz groźny skinie i mógłbyś im ublizac, jebnął byś kartoniade z twojego niku chwalącą hitlera, odpalając miliony raz, bo przecież taki kot jak ty bez problemu by je przywiózł samolotem, z miejsca waląc w pizde każdego celnika, który by cie chciał trzepac.. a tak zamiast byc ostatnią kibolską nadzieją bialych to tylko sam na pizde wychodzisz bo jedynie w necie placzesz pokazując swoje prawdziwe ryło.
ŚMIERĆ WROGOM OJCZYZNY ! ! !

Spaacerowicz
Posty: 307
Rejestracja: 08.01.2018, 16:31

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: Spaacerowicz » 17.11.2019, 09:50

ImperatorMistrz pisze:
17.11.2019, 01:39
Lewandowski tez by pewnie pierwszy dzwonil na policje jakby mu Mercedesa z garazu zakebali.
A Twój ojciec by nie zadzwonił gdyby mu poldka zajeebali?
;)

Tvr34
Posty: 78
Rejestracja: 06.10.2017, 08:32

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: Tvr34 » 17.11.2019, 10:27

Szkoda ze nie pojechaliscie bo byśmy wczoraj widzieli wjazd na murawę a po meczu by paru rabinów ochrzcili .

nisc
Posty: 1812
Rejestracja: 26.02.2007, 20:26

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: nisc » 17.11.2019, 10:34

Zaraza łosiem łosiem szacun za wpisy, koledzy z Brud&Humor pewnie dadzą Ci w nagrodę składankę Końgwizdy.
TYBET JEST SERBSKI

swierku1910
Posty: 76
Rejestracja: 14.07.2016, 21:20

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: swierku1910 » 17.11.2019, 10:46

potwierdzoneinfo pisze:
17.11.2019, 09:26
zaraza88 pisze:
17.11.2019, 00:47
c*** z Piątkiem i racami, ale dlaczego ludzie będący na sektorze, wspolczesni "kibole" z krwi i kosci zachowali się tak jak nakazuje poprawność polityczna tego nie jestem w stanie ogarnąć. Nie było mnie tam, ale nie wyobrażam sobie (jak już wspomniałem) wydac w c*** siana na ten wyjazd i nawet nie pocisnac słownie po tych kurwach. Przykre to, ale ten mecz to niejako lustrzane odbicie naszej obecnej sceny. Zasady, niegdyś najważniejsze dziś zeszły na dalszy plan.
To trzeba było cisnąć do żydków na mecz groźny skinie i mógłbyś im ublizac, jebnął byś kartoniade z twojego niku chwalącą hitlera, odpalając miliony raz, bo przecież taki kot jak ty bez problemu by je przywiózł samolotem, z miejsca waląc w pizde każdego celnika, który by cie chciał trzepac.. a tak zamiast byc ostatnią kibolską nadzieją bialych to tylko sam na pizde wychodzisz bo jedynie w necie placzesz pokazując swoje prawdziwe ryło.
Pierd..isz,gdyby to inny naród chciał Nas ograbić na 300 mld,oczerniał na całym świecie,przekręcał naszą historię ,a na Naszych bohaterów mówili bandyci to byśmy ku..wy cały mecz zwali. Jak widać bat antysemityzmu i poprawność polityczna paraliżuje także kibiców.

DoZo(L)e...
Posty: 864
Rejestracja: 02.04.2019, 17:19

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: DoZo(L)e... » 17.11.2019, 10:59

C6chzR pisze:
17.11.2019, 07:25
Seth Gecko pisze:
16.11.2019, 22:16
sądna noc pisze:
16.11.2019, 12:07
nie lubią nas tam, ja chujów tez nie lubię, najbardziej znienawidzona nacja jaka jest na tej ziemi przez większość narodów, zakłamane chuje. Szacunek dla tych co pojechali. Mam tylko nadzieję że piłkarzyki nie wyłożą lachy na ten mecz.
Mam nadzieję że nasi piłkarze nastrzelają im worek bramek. Za to że kreują się na wiecznie pokrzywdzonych, ale tego jak ta nacja przodowała w NKWD, UB i pokrewnych służbach mordując polskich patriotów, to oczywiście oficjalnie cicho sza. Dodam że z wyjątkowym okrucieństwem.
Żydzi wśród komunistów II RP i w aparacie NKWD i UB
7 lutego 2018 Krystyna Teller Artykuły~Articles, Historia Polski~Polish History Możliwość komentowania Żydzi wśród komunistów II RP i w aparacie NKWD i UBzostała wyłączonaEkipa egzekutorów NKWD w Dowbyszu. Noszone przez nich zegarki są nagrodą za gorliwe spełnianieroli katów / Źródło: Zbiory Tomasza Sommera . [link]

Kwestia nadreprezentatywności Żydów w strukturach komunistycznych II RP i w powojennym aparacie przemocy NKWD i UB nie powinna już dziś budzić najmniejszych wątpliwości i kontrowersji. Takie są fakty i to też jest część naszej wspólnej, nieraz trudnej historii polsko-żydowskiej.

A czym był komunizm – jeden z najokrutniejszych totalitaryzmów XX wieku – i jaki „raj” m.in. dla Polski stworzył, nie trzeba chyba dziś nikogo przekonywać.

Warto jedynie wskazać, że już w okresie międzywojennym zarówno Komunistyczna Partia Polski, Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi czy też Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej jasno wyrażały separatystyczne poglądy i były – delikatnie mówiąc – niechętne niepodległej II RP. Jasno było to widać w okresie od 17 września 1939 roku (agresji Sowietów na Polskę), kiedy to właśnie te ugrupowania najchętniej witały „wyzwolicieli”…

Chcę tutaj przytoczyć (bez komentarza, ale do dyskusji) bardziej lub mniej obszerne fragmenty trzech – być może dla niektórych w części kontrowersyjnych – artykułów na ten temat autorstwa Henryka Cimka, Leszka Żebrowskiego i Aleksandra Szumańskiego… ku refleksji i zastanowieniu, zachęcając jednocześnie do zapoznania się z całością ich treści.

Treść jest długa i część twierdzeń się powtarza w poszczególnych artykułach, za co z góry przepraszam, ale temat jest na tyle ważny, że warto poświęcić trochę czasu na lekturę.

„Największy (…) udział mieli Żydzi w Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR), która na około 6 tys. członków w Polsce w 1932 r. posiadała w okręgach wielkoprzemysłowych
92% Żydów, a w okręgach rolnych do 88%.

Procent Żydów był zazwyczaj wyższy we władzach KPP i KZMP niż wśród ogółu ich członków. Na wszystkich sześciu zjazdach KPP wybrano łącznie 172 członków KC i zastępców członków, przy czym niektórych z nich wybierano kilkakrotnie (Świetlikowa 1958: 96 i nn.; 1959: 31). W styczniu 1936 r. skład narodowościowy władz centralnych był następujący: na 19 członków KC KPP przypadało 11 Polaków, 6 Żydów (31,6%), 1 Białorusin i 1 Ukrainiec; wśród 15 członków i zastępców członków KC KPZB najwięcej było Białorusinów – 7, a ponadto 6 Żydów (40%), 1 Polak i 1 Łotysz; wśród 7 członków KC KPZU było po 3 Ukraińców i Żydów (po 42,9%) oraz 1 Polak. Jeszcze więcej Żydów znajdowało się w okręgowym aktywie KPP w 1935 r. – na 52 osoby było 28 Żydów (53,8%) i 23 Polaków (…) Według Sekretariatu Krajowego KC KPP na początku 1936 r. w aktywie kierowniczym całej partii i KZMP zbyt duży udział mieli Żydzi – 54%. Ponadto w MOPR było ich 90%, aparacie technicznym partii około 75%, a w aparacie technicznym Sekretariatu i w kierownictwie KO KPP Warszawa 100%.

Pod koniec 1936 r. skład narodowościowy władz KPP zmienił się jeszcze bardziej na niekorzyść Polaków. Według pisemnego raportu kierownictwa KPP o działalności partii po jej IV Plenum (luty 1936 r.) w grudniu 1936 r. władze KPP liczyły 15 osób (bez KPZB i KPZU), w tym 8 Żydów (53,3%) i 7 Polaków. Ponadto wśród 15 sekretarzy komitetów okręgowych, na ogólną ich liczbę 18, 8 było pochodzenia żydowskiego (53,3%), a 7 polskiego. Rok wcześniej, w styczniu 1936 r., było 30 członków i zastępców członków KC KPP, w tym 15 Polaków, 12 Żydów (40%), 2 Ukraińców i 1 Białorusin, a łącznie z członkami KC KPZB i KC KPZU (bez zastępców członków KC) 52 osoby, w tym: 21 Żydów (40,4%), 17 Polaków (32,7%), 8 Białorusinów (15,4%), 5 Ukraińców (9,6%) i Litwin (1,9%). Jeszcze wyższy odsetek Żydów był w aktywie centralnym (53%), w aparacie wydawniczym (75%) i w aparacie technicznym Sekretariatu Krajowego (100%). Odsetek mniejszości narodowych wzrastał także wśród delegatów na zjazdy KPP, powodując tym samym spadek udziału delegatów pochodzenia polskiego z 85,5% w 1923 r. do 59,8% w 1932 r. Najwyższy przyrost wśród delegatów na zjazdy KPP zanotowali Żydzi, z 7 osób w 1923 r. do 23 w 1932 r. W rzeczywistości było ich znacznie więcej, gdyby doliczyć do tej grupy Polaków pochodzenia żydowskiego, których na przykład na II Zjeździe KPRP, oprócz 7 Żydów, było 14 (…)

Badając skład narodowościowy KPP i KZMP, można dojść do wniosku, że do ugrupowań tych należały głównie mniejszości narodowe, przede wszystkim Żydzi, w mniejszym stopniu Białorusini i Ukraińcy. Polaków w KPP i KZMP było około 30%, podczas gdy w społeczeństwie II Rzeczypospolitej około 69%. Z danych partyjnych i szacunków wynika, że odsetki mniejszości narodowych w szeregach komunistycznych, w tym Żydów, w poszczególnych latach wahały się, i to dość znacznie. W 1933 r., gdy liczba Żydów w ruchu komunistycznym w Polsce zmalała na rzecz chłopów, na 32 800 członków KPP i KZMP łącznie Żydów było ponad 8400. Trudno jednoznacznie ocenić rolę Żydów w ruchu komunistycznym w Polsce, których do KPP przyciągała głównie jej walka z uciskiem klasowym i narodowościowym. Niektórzy działacze żydowscy wnieśli twórczy wkład w rozwój myśli politycznej KPP, m.in. strategii rewolucji i parlamentaryzmu. Komunistów żydowskich, choć nie wszystkich, cechowały jednak, podobnie jak komunistów ukraińskich, tendencje separatystyczne i nacjonalistyczne, mimo obowiązywania w MK hasła internacjonalizmu proletariackiego. Początkowo przejawiały się one w dążeniach do utworzenia, obok KPP, odrębnej żydowskiej partii komunistycznej w Polsce. Gdy okazało się, że urzeczywistnienie tego zamiaru jest niemożliwe, część komunistów żydowskich dążyła do zachowania autonomii w ramach KPRP, czemu miało służyć utworzenie Centralnego Biura Żydowskiego. Dominowanie Żydów we władzach KPP i KZMP potęgowało negatywny stosunek komunistów do II Rzeczypospolitej, choć niektórzy komuniści pochodzenia żydowskiego dostrzegali potrzebę obrony jej niepodległości. Z kolei inni, podatni na tendencje sekciarskie i dogmatyczne, eksponowali interesy mniejszości narodowych kosztem kwestii polskiej. Przejawiali także wyraźną niechęć do pracy na wsi. Żydowskiego pochodzenia był także najsłynniejszy agent policji politycznej w ruchu komunistycznym w Polsce – Józef-Josek Mützenmacher [1]”.

—————————————-
„Prof. Paczkowski, przy oczywistych w tego typu badaniach zastrzeżeniach metodologicznych (prelegent uznał m.in., iż kryteria uznania kogoś za Żyda są „niejasne”), stwierdził, iż w latach 1944-1956, na 447 osób w centrali resortu bezpieczeństwa publicznego, pełniących funkcje kierownicze (od naczelnika wydziału wzwyż), było 131 Żydów. Daje to łącznie ponad 29% Żydów na stanowiskach kierowniczych w MBP! (…)

Skąd sie wzięła „żydokomuna”

Alina Grabowska napisała zaś w paryskiej „Kulturze” (nr 12/267 z 1969 r.), iż: „W pierwszych latach powojennych (a nawet i później) znakomita, niestety, większość pracowników UB stanowili Żydzi (…)”.

(…) Wg stwierdzenia prof. Paczkowskiego, prawie wszyscy Żydzi w bezpiece byli przed wojna członkami KPP, KPZU, KPZB, KZM i ich przybudówek. Stad, wg niego, wzięło sie określenie „żydokomuna”. Prelegent stwierdził jednocześnie, Iz są to jedyne dane liczbowe, którymi rozporządza. Zaczerpnął je głównie z poufnego, czy tez tajnego opracowania Biura „C” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wydanego w 1978 r., zatytułowanego: „Aparat Bezpieczeństwa w PRL w latach 1944-1976”. Zawiera ono noty biograficzne funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, sporządzone na podstawie ich akt personalnych, w tym własnych życiorysów (…).

Celem bezpieki nie było rutynowe w takiej służbie gromadzenie i przetwarzanie informacji. Nie była to bowiem służba normalna, powołana do ochrony państwa jako takiego. Wg naukowców zajmujących sie tym resortem profesjonalnie (A. Paczkowskiego i G. Jakubowskiego), „celem jego działania [była] „obrona i utrwalanie władzy ludowej”. Była to instytucja całkowicie zideologizowana (…) i posługująca sie – również na użytek wewnętrzny i operacyjny – językiem ideologii. Rzecz jasna komunistycznej”.

Pomocnicy rewolucji

Dzieje ruchu komunistycznego przed wojna nie są dogłębnie zbadane. Dotychczasowe publikacje na ten temat to na ogol politgramota, przyodziana w szaty „naukowe”, ale czasami można w nich znaleźć interesujące dane. Ze zrozumiałych względów pomijano w nich zestawienia statystyczne, dotyczące spraw narodowościowych. Skąd zatem wziął sie stereotyp „żydokomuny”?

W 1936 r. władze KPP sporządziły pisemny raport na temat sytuacji organizacyjnej. Wynika z niego, Iz po postulowanych zmianach składu narodowościowego i socjalnego we władzach organizacji komunistycznych, w centralnych władzach KPP, liczących 15 osób, było 8 Żydów i 7 Polaków. Na 15 sekretarzy komitetów okręgowych, 8 było pochodzenia żydowskiego, a 7 polskiego. W styczniu 1936 r. na 30 członków i zastępców członków KC KPP było 15 Polaków, 12 Żydów, 2 Ukraińców i 1 Białorusin, a razem z KC KPZB (ale bez zastępców członków KC) na 52 osoby było 21 Żydów, 17 Polaków, 8 Białorusinów, 5 Ukraińców i 1 Litwin. W „aktywie centralnym” było 53% Żydów, w aparacie wydawniczym 75%, w Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom 90%, a w „aparacie technicznym” Sekretariatu Krajowego 100% (przy czym „aparat techniczny” nie oznaczał, wbrew pozorom, funkcji mniej ważnych – byli to np. kurierzy do moskiewskiej centrali, łącznicy itp., którzy trzymali nici organizacyjne struktur komunistycznych w swych rekach).

Równie wysoki był udział Żydów w strukturach terenowych KPP. W okręgu radomskim w 1932 r. było ich 37%, w okręgu kieleckim ponad 54%. W strukturach młodzieżowych zaś było ich jeszcze więcej: w sierpniu 1930 r. w skali całego kraju w Związku Młodzieży Komunistycznej Polacy stanowili zaledwie 20%, Żydzi 50%, a Białorusini i Ukraińcy 30%. Autor jednej z monografii regionalnych KPP, wydanej w 1994 r. stwierdził, Iz „z upływem czasu zwiększał sie udział młodzieży żydowskiej w KZMP [Komunistycznym Związku Młodzieży Polskiej], w niektórych ośrodkach stanowiła ona prawie 100%”. To oni właśnie w znacznym stopniu kształtowali wojenne oblicze ruchu komunistycznego w kraju podczas okupacji, odbudowywanego na polecenie Stalina od 1942 r. (w postaci tzw. Polskiej Partii Robotniczej), a także w Moskwie.

Koncentracja w służbach specjalnych

Wg prof. Paczkowskiego aparat bezpieczeństwa był pierwszym członem nowego reżimu, budowanym całkowicie od podstaw. O ile w innych dziedzinach komparia nastawiona była początkowo raczej na kontrolowanie i dozorowanie przedwojennych fachowców (w przemyśle, szkolnictwie, wojsku, nawet w administracji), brakowało jej bowiem oddanych członków PPR, którymi można było ich zastąpić, to do bezpieki i innych tajnych służb kierowano przede wszystkim „swoich”. A któż mógł być bardziej za takiego uznany, niz. przedwojenny członek KPP i jej przybudówek?

Dlatego zatem do bezpieki trafiali przede wszystkim przedwojenni komuniści, w większości juz przed wojna zawerbowani do wywiadu sowieckiego. Podczas okupacji niemieckiej przebywali oni w ZSRR, inni zaś odgrywali czołowe role w partyzantce komunistycznej: sowieckiej oraz GL-AL.

Podobnie było w innej, mniej znanej, ale nie mniej ważnej służbie, czyli w Informacji Wojskowej. Znawca jej dziejów, Z. Palski podaje, iż: Informacja nie pełniła zadań kontrwywiadowczych – była instytucja terrorystyczno-policyjna, której zadaniem było wymuszenie posłuszeństwa sil zbrojnych wobec nowych władz politycznych. Początkowo 100% stanowisk w niej obsadzonych było przez oficerów sowieckich. Polaków dopuszczono dopiero później – pierwsi z nich objęli jednak stanowiska wyłącznie tłumaczy i protokólantów. Było ich zaś aż… siedemnastu!

Dopiero w latach późniejszych miejsca zwalniane przez oficerów sowieckich zajmowali oficerowie w mundurach polskich. Ale na stanowiska kierownicze wysuwano głownie ludzi pochodzenia żydowskiego. Ten sam autor podaje konkretne przykłady:

szefa Głównego Zarządu Informacji, plk. Kozuszke, zastapili kolejno plk Jan Rutkowski i plk Stefan Kuhl (obaj pochodzenia żydowskiego); zastępców szefa GZI, plk Poniedzielnikowa i plk Bycana zastąpili plk Anatol Fejgin i plk E. Zadrzynski (obaj pochodzenia żydowskiego); szefa Oddzialu I,k plk. Curanowa zastąpił plk Aleksander Kokoszyn (pochodzenia żydowskiego); szefa Oddzialu II, plk Gajewskiego zastąpił plk Ignacy Krzemien (pochodzenia żydowskiego); szefa Oddziału II, pplk Prystupe zastąpił plk Jerzy Fonkowicz (pochodzenia żydowskiego); szefa Oddziału IV, plk Malkowskiego, zastąpił plk Wladyslaw Kochan (narodowości polskiej); szefa Oddziału V, plk. Zajasznikowa, zastąpił pplk Wincenty Klupinski (pochodzenia żydowskiego).

Kryteria doboru kadr kierowniczych do Informacji Wojskowej były takie same, jak do bezpieki cywilnej. Nie decydowało tu bowiem przygotowanie fachowe (na to trzeba przecież pracować latami), lecz wyłącznie lojalność i całkowita dyspozycyjność wobec mocodawców komunistycznych.
Więcej na
[link]
C6chzR pisze:
16.11.2019, 21:59


Chrobry nie brał udziału w Marsylii ale żyje w zgodzie z Widzewem i jest zły.
Resovia biegała z nami po Marsylii ale została pogoniona i jest ok.
Słuszną linię ma nasza władza.
Ile tam było Resovii? 2 czy max 4?
Że byli to wiadomo.
U Nas się rozjebało kilka osób a łatkę przykleiliście wszystkim, tylko nie mów mi że to nie to samo, tam ich decyzyjnych (wtedy jeszcze był decyzyjnym) biegał.
Czy opisywany/e resoviak(i) po tym, jak przerzucił(y) się na 'wsh' (w Marsylii i np. podczas 'wpierdo(L)u' w trakcie ich zasadzki na Wisłokę) wrócił(y) do swojej macierzystej ekipy tzn. teraz jeździ/jeżdżą z innymi na 'RePrę' i był/li w Palestynie?
"Połączone siły wspomnianych klubów tworzą koalicję WRWE. Złośliwi nazywają ten alians „koalicją 60-tek”, ponieważ bardzo wielu kiboli Ruchu Chorzów, Wisły Kraków, a ostatnio Widzewa poszło na współpracę z organami ścigania."

www.tvp.info

blekitna ostryga
Posty: 140
Rejestracja: 07.04.2019, 18:28

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: blekitna ostryga » 17.11.2019, 10:59

cracovia na sektorach gospodarzy, prawda?

altgr
Posty: 239
Rejestracja: 09.06.2011, 08:54

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: altgr » 17.11.2019, 11:02

DoZo(L)e... pisze:
17.11.2019, 10:59
C6chzR pisze:
17.11.2019, 07:25
Seth Gecko pisze:
16.11.2019, 22:16

Mam nadzieję że nasi piłkarze nastrzelają im worek bramek. Za to że kreują się na wiecznie pokrzywdzonych, ale tego jak ta nacja przodowała w NKWD, UB i pokrewnych służbach mordując polskich patriotów, to oczywiście oficjalnie cicho sza. Dodam że z wyjątkowym okrucieństwem.

Więcej na
[link]


Ile tam było Resovii? 2 czy max 4?
Że byli to wiadomo.
U Nas się rozjebało kilka osób a łatkę przykleiliście wszystkim, tylko nie mów mi że to nie to samo, tam ich decyzyjnych (wtedy jeszcze był decyzyjnym) biegał.
Czy opisywany/e resoviak(i) po tym, jak przerzucił(y) się na 'wsh' (w Marsylii i np. podczas 'wpierdo(L)u' w trakcie ich zasadzki na Wisłokę) wrócił(y) do swojej macierzystej ekipy tzn. teraz jeździ/jeżdżą z innymi na 'RePrę' i był/li w Palestynie?
Poruszyles temat ktorego ten chlopak z Ruchu na sto procent nie zna ; )
ŁKS Łódź Polska !

KoziBobek
Posty: 174
Rejestracja: 04.04.2019, 17:06

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: KoziBobek » 17.11.2019, 11:02


UrzadSkarbowy
Posty: 755
Rejestracja: 27.08.2016, 22:31

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: UrzadSkarbowy » 17.11.2019, 11:11

Zanim zaczniecie cisnąć pod Piątku czy po kibicach za brak świeczek czy jakiś gwizdów to niech jeden z drugim się ku*** zastanowi nad konsekwencjami...myślicie że Izrael to Polska? Że za antysemityzm czy nawet głupie racę dostaniecie mandat? ku*** co z wami nie tak...
Mogą obić Ci mordę, za to honor żyje ciągle!

rybak007
Posty: 189
Rejestracja: 25.03.2011, 18:44

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: rybak007 » 17.11.2019, 11:19

blekitna ostryga pisze:
17.11.2019, 10:59
cracovia na sektorach gospodarzy, prawda?
niestety, ale widzew ich nie wpuscil,
j**** homopropagande

DoZo(L)e...
Posty: 864
Rejestracja: 02.04.2019, 17:19

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: DoZo(L)e... » 17.11.2019, 11:22

altgr pisze:
17.11.2019, 11:02
DoZo(L)e... pisze:
17.11.2019, 10:59
C6chzR pisze:
17.11.2019, 07:25

U Nas się rozjebało kilka osób a łatkę przykleiliście wszystkim, tylko nie mów mi że to nie to samo, tam ich decyzyjnych (wtedy jeszcze był decyzyjnym) biegał.
Czy opisywany/e resoviak(i) po tym, jak przerzucił(y) się na 'wsh' (w Marsylii i np. podczas 'wpierdo(L)u' w trakcie ich zasadzki na Wisłokę) wrócił(y) do swojej macierzystej ekipy tzn. teraz jeździ/jeżdżą z innymi na 'RePrę' i był/li w Palestynie?
Poruszyles temat ktorego ten chlopak z Ruchu na sto procent nie zna ; )
Skąd wiesz, że go nie było wtedy pod Tarnowem? Od a7BINOSa? :)
"Połączone siły wspomnianych klubów tworzą koalicję WRWE. Złośliwi nazywają ten alians „koalicją 60-tek”, ponieważ bardzo wielu kiboli Ruchu Chorzów, Wisły Kraków, a ostatnio Widzewa poszło na współpracę z organami ścigania."

www.tvp.info

mix37
Posty: 6
Rejestracja: 31.07.2017, 22:38

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: mix37 » 17.11.2019, 11:31

Jakie ekipy obecne na meczu?

_mk_
Major
Posty: 782
Rejestracja: 26.02.2007, 22:12

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: _mk_ » 17.11.2019, 11:33

Szacunek dla wszystkich obecnych!
zaraza88 pisze:
16.11.2019, 23:43
Sektor wizualnie dobrze wygląda, ale doping tragedia. Zero gwizdów przy hymnie tych k****, żadnych akcentów antykurewskich, nic. To są kibole? Wydać w c*** hajsu na ten wyjazd i siedzieć jak mysz pod miotła? Jak ten Piątek co pierdolonej cieszynki boi się zrobić?
Zanim ktoś po mnie pojedzie to dodam jedynie że dorastałem w erze gdzie Auschwitz Birkenau śpiewało się na każdym meczu na większości stadionów w Polsce.
A z ciebie co za kibol? Czemu cię tam zabrakło kibolu? Nie jesteś nim? To W********** z tego forum, mogłeś wydać w h** hajsu na wyjazd i pokazać jakim jesteś kibolem.
Dolniety_Pierre pisze:
16.11.2019, 23:48
Łatwiej cisnąć od zydow lodzianom czy Cracovii w Polsce niż tam tym "prawdziwym". Ot cała odwaga środowiska.
Pewnie, powinni odpalić racę i gwizdać na hymn i śpiewać anty żydowskie pieśni...gdyby się tak stało jutro mielibyśmy zbiórkę funduszy na uwięzionych w Izraelskich aresztach.
geodeta pisze:
17.11.2019, 00:27
Brak cieszynki jest spowodowany strachem przed utratą reputacji i miejsca w składzie reprezentacji czy też klubie, ja nie kupuje tego... Gdzie honor i zasady?? Dokąd zmierza człowiek?
to wypad na forum onetu skoro tego nie kupujesz, to jest forum kibicowskie a nie piłkarskie.
swierku1910 pisze:
17.11.2019, 10:46
potwierdzoneinfo pisze:
17.11.2019, 09:26
zaraza88 pisze:
17.11.2019, 00:47
c*** z Piątkiem i racami, ale dlaczego ludzie będący na sektorze, wspolczesni "kibole" z krwi i kosci zachowali się tak jak nakazuje poprawność polityczna tego nie jestem w stanie ogarnąć. Nie było mnie tam, ale nie wyobrażam sobie (jak już wspomniałem) wydac w c*** siana na ten wyjazd i nawet nie pocisnac słownie po tych kurwach. Przykre to, ale ten mecz to niejako lustrzane odbicie naszej obecnej sceny. Zasady, niegdyś najważniejsze dziś zeszły na dalszy plan.
To trzeba było cisnąć do żydków na mecz groźny skinie i mógłbyś im ublizac, jebnął byś kartoniade z twojego niku chwalącą hitlera, odpalając miliony raz, bo przecież taki kot jak ty bez problemu by je przywiózł samolotem, z miejsca waląc w pizde każdego celnika, który by cie chciał trzepac.. a tak zamiast byc ostatnią kibolską nadzieją bialych to tylko sam na pizde wychodzisz bo jedynie w necie placzesz pokazując swoje prawdziwe ryło.
Pierd..isz,gdyby to inny naród chciał Nas ograbić na 300 mld,oczerniał na całym świecie,przekręcał naszą historię ,a na Naszych bohaterów mówili bandyci to byśmy ku..wy cały mecz zwali. Jak widać bat antysemityzmu i poprawność polityczna paraliżuje także kibiców.
I co twoim zdaniem powinni zrobić kibice którzy wybrali się na mecz i w huju mają te 300 mld? Spalić stadion? Wiesz jakie konsekwencje za byle głupotę można ponieść w ich kraju? To nie była wycieczka do Czech czy Niemiec tylko na naprawdę h***** tereny
Obrazek

altgr
Posty: 239
Rejestracja: 09.06.2011, 08:54

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: altgr » 17.11.2019, 11:34

DoZo(L)e... pisze:
17.11.2019, 11:22
altgr pisze:
17.11.2019, 11:02
DoZo(L)e... pisze:
17.11.2019, 10:59

Czy opisywany/e resoviak(i) po tym, jak przerzucił(y) się na 'wsh' (w Marsylii i np. podczas 'wpierdo(L)u' w trakcie ich zasadzki na Wisłokę) wrócił(y) do swojej macierzystej ekipy tzn. teraz jeździ/jeżdżą z innymi na 'RePrę' i był/li w Palestynie?
Poruszyles temat ktorego ten chlopak z Ruchu na sto procent nie zna ; )
Skąd wiesz, że go nie było wtedy pod Tarnowem? Od a7BINOSa? :)
Uwazam, ze gdyby znal chociaz troche z poruszonego watku (Resovia - Wisła) to ugryzlby sie w jezyk i nie pisal takich glupot. Wyszedl film "Niebieskie chachary", gdzie od poczatku produkcji (10 lat ?) usunieto kilkanascie osob z samego filmu o niewygodnych zeznaniach, a ten pisze o paru konfidentach ;)
ŁKS Łódź Polska !

Dolniety_Pierre
Posty: 253
Rejestracja: 15.10.2019, 23:41

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: Dolniety_Pierre » 17.11.2019, 11:43

_mk_ pisze:
17.11.2019, 11:33
Szacunek dla wszystkich obecnych!
zaraza88 pisze:
16.11.2019, 23:43
Sektor wizualnie dobrze wygląda, ale doping tragedia. Zero gwizdów przy hymnie tych k****, żadnych akcentów antykurewskich, nic. To są kibole? Wydać w c*** hajsu na ten wyjazd i siedzieć jak mysz pod miotła? Jak ten Piątek co pierdolonej cieszynki boi się zrobić?
Zanim ktoś po mnie pojedzie to dodam jedynie że dorastałem w erze gdzie Auschwitz Birkenau śpiewało się na każdym meczu na większości stadionów w Polsce.
A z ciebie co za kibol? Czemu cię tam zabrakło kibolu? Nie jesteś nim? To W********** z tego forum, mogłeś wydać w h** hajsu na wyjazd i pokazać jakim jesteś kibolem.
Dolniety_Pierre pisze:
16.11.2019, 23:48
Łatwiej cisnąć od zydow lodzianom czy Cracovii w Polsce niż tam tym "prawdziwym". Ot cała odwaga środowiska.
Pewnie, powinni odpalić racę i gwizdać na hymn i śpiewać anty żydowskie pieśni...gdyby się tak stało jutro mielibyśmy zbiórkę funduszy na uwięzionych w Izraelskich aresztach.
geodeta pisze:
17.11.2019, 00:27
Brak cieszynki jest spowodowany strachem przed utratą reputacji i miejsca w składzie reprezentacji czy też klubie, ja nie kupuje tego... Gdzie honor i zasady?? Dokąd zmierza człowiek?
to wypad na forum onetu skoro tego nie kupujesz, to jest forum kibicowskie a nie piłkarskie.
swierku1910 pisze:
17.11.2019, 10:46
potwierdzoneinfo pisze:
17.11.2019, 09:26


To trzeba było cisnąć do żydków na mecz groźny skinie i mógłbyś im ublizac, jebnął byś kartoniade z twojego niku chwalącą hitlera, odpalając miliony raz, bo przecież taki kot jak ty bez problemu by je przywiózł samolotem, z miejsca waląc w pizde każdego celnika, który by cie chciał trzepac.. a tak zamiast byc ostatnią kibolską nadzieją bialych to tylko sam na pizde wychodzisz bo jedynie w necie placzesz pokazując swoje prawdziwe ryło.
Pierd..isz,gdyby to inny naród chciał Nas ograbić na 300 mld,oczerniał na całym świecie,przekręcał naszą historię ,a na Naszych bohaterów mówili bandyci to byśmy ku..wy cały mecz zwali. Jak widać bat antysemityzmu i poprawność polityczna paraliżuje także kibiców.
I co twoim zdaniem powinni zrobić kibice którzy wybrali się na mecz i w huju mają te 300 mld? Spalić stadion? Wiesz jakie konsekwencje za byle głupotę można ponieść w ich kraju? To nie była wycieczka do Czech czy Niemiec tylko na naprawdę h***** tereny
Oczywiście że łatwiej i bezpieczniej krzyczeć w Polsce bo bezpieczniej i mniejszy przypał. Myślałem tylko, że jesteście "dobrze zorganizowanie, niebywale agresywni i już teraz gotowi na wszystko Polscy chuligani", a tu się okazało, że " jż " na 50 procent bo Ci niby w Polsce nie mogą aż tak skóry przetrzepac. Nie wyczuwasz tu czegoś? Kolejny przykład który obnaża zaklamanie, hipokryzje polskiej kibolki w dzisiejszych czasach.
Fortis fortuna adviuat

altgr
Posty: 239
Rejestracja: 09.06.2011, 08:54

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: altgr » 17.11.2019, 11:49

Dolniety_Pierre pisze:
17.11.2019, 11:43
_mk_ pisze:
17.11.2019, 11:33
Szacunek dla wszystkich obecnych!
zaraza88 pisze:
16.11.2019, 23:43
Sektor wizualnie dobrze wygląda, ale doping tragedia. Zero gwizdów przy hymnie tych k****, żadnych akcentów antykurewskich, nic. To są kibole? Wydać w c*** hajsu na ten wyjazd i siedzieć jak mysz pod miotła? Jak ten Piątek co pierdolonej cieszynki boi się zrobić?
Zanim ktoś po mnie pojedzie to dodam jedynie że dorastałem w erze gdzie Auschwitz Birkenau śpiewało się na każdym meczu na większości stadionów w Polsce.
A z ciebie co za kibol? Czemu cię tam zabrakło kibolu? Nie jesteś nim? To W********** z tego forum, mogłeś wydać w h** hajsu na wyjazd i pokazać jakim jesteś kibolem.
Dolniety_Pierre pisze:
16.11.2019, 23:48
Łatwiej cisnąć od zydow lodzianom czy Cracovii w Polsce niż tam tym "prawdziwym". Ot cała odwaga środowiska.
Pewnie, powinni odpalić racę i gwizdać na hymn i śpiewać anty żydowskie pieśni...gdyby się tak stało jutro mielibyśmy zbiórkę funduszy na uwięzionych w Izraelskich aresztach.
geodeta pisze:
17.11.2019, 00:27
Brak cieszynki jest spowodowany strachem przed utratą reputacji i miejsca w składzie reprezentacji czy też klubie, ja nie kupuje tego... Gdzie honor i zasady?? Dokąd zmierza człowiek?
to wypad na forum onetu skoro tego nie kupujesz, to jest forum kibicowskie a nie piłkarskie.
swierku1910 pisze:
17.11.2019, 10:46


Pierd..isz,gdyby to inny naród chciał Nas ograbić na 300 mld,oczerniał na całym świecie,przekręcał naszą historię ,a na Naszych bohaterów mówili bandyci to byśmy ku..wy cały mecz zwali. Jak widać bat antysemityzmu i poprawność polityczna paraliżuje także kibiców.
I co twoim zdaniem powinni zrobić kibice którzy wybrali się na mecz i w huju mają te 300 mld? Spalić stadion? Wiesz jakie konsekwencje za byle głupotę można ponieść w ich kraju? To nie była wycieczka do Czech czy Niemiec tylko na naprawdę h***** tereny
Oczywiście że łatwiej i bezpieczniej krzyczeć w Polsce bo bezpieczniej i mniejszy przypał. Myślałem tylko, że jesteście "dobrze zorganizowanie, niebywale agresywni i już teraz gotowi na wszystko Polscy chuligani", a tu się okazało, że " jż " na 50 procent bo Ci niby w Polsce nie mogą aż tak skóry przetrzepac. Nie wyczuwasz tu czegoś? Kolejny przykład który obnaża zaklamanie, hipokryzje polskiej kibolki w dzisiejszych czasach.
trzeba bylo pojechac i drzec morde na sektorze a nie pisac glupoty bezklubowa pizdo z kibice.net.
ŁKS Łódź Polska !

_mk_
Major
Posty: 782
Rejestracja: 26.02.2007, 22:12

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: _mk_ » 17.11.2019, 11:50

Dolniety_Pierre pisze:
17.11.2019, 11:43
Oczywiście że łatwiej i bezpieczniej krzyczeć w Polsce bo bezpieczniej i mniejszy przypał. Myślałem tylko, że jesteście "dobrze zorganizowanie, niebywale agresywni i już teraz gotowi na wszystko Polscy chuligani", a tu się okazało, że " jż " na 50 procent bo Ci niby w Polsce nie mogą aż tak skóry przetrzepac. Nie wyczuwasz tu czegoś? Kolejny przykład który obnaża zaklamanie, hipokryzje polskiej kibolki w dzisiejszych czasach.
Ten twój post to żart, prawda? Wyobrażasz sobie teraz sytuację że 100 naszych przebywa w Izraelskich aresztach gdzie państwo jest ogarnięte wojną?

Jednym przegranym w tym meczu jest PZPN, zamykają w kraju stadiony za racę czy byle gówna ale do Izraela w takim stanie nie ma problemu. I to im jedynie powinniście zarzucać winę tej sytuacji. Nie obecnym tam kibicom którzy i tak ryzykowali swoje samym byciem na meczu czy tam piłkarzom - zrobili swoje i nara. Nigdy nie byłem w Izraelu ale z opowieści wiem że tam nie warto pchać się na jakikolwiek przypał. Nawet najmniejszy. Doceńcie to że znalazła się grupka opanowanych co tam pojechała....
Obrazek

Jorguś Kiler
Posty: 65
Rejestracja: 16.09.2019, 09:37

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: Jorguś Kiler » 17.11.2019, 11:54

No to skoro każdy ma świadomość że w ich kraju nie można nawet pierdnąć to w jakim celu tam pojechali kibole, którzy z założenia powinni mieć wyjebane na wszelakie zakazy i nakazy? Czy olanie tego meczu nie byłoby po prostu lepszym rozwiązaniem?

@mk, dlaczego mamy doceniać ''grupkę opanowanych'' co tam pojechała?? Za co konkretnie?

sir.
Posty: 646
Rejestracja: 20.11.2016, 08:52

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: sir. » 17.11.2019, 12:02

Piątek robi z siebie gwiazdora pokroju CR Ronaldo po paru miesiącach gry w Milanie i c*** tak naprawdę wiadomo co z tego wyjdzie, a wy się dziwicie ze jego menager czy ktoś kto dba o jego wizerunek i interesy podsuwa mu takie pomysły, bo w gruncie rzeczy sam by na to nie wpadł.

Spaacerowicz
Posty: 307
Rejestracja: 08.01.2018, 16:31

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: Spaacerowicz » 17.11.2019, 12:07

Jorguś Kiler pisze:
17.11.2019, 11:54
No to skoro każdy ma świadomość że w ich kraju nie można nawet pierdnąć to w jakim celu tam pojechali kibole, którzy z założenia powinni mieć wyjebane na wszelakie zakazy i nakazy? Czy olanie tego meczu nie byłoby po prostu lepszym rozwiązaniem?

@mk, dlaczego mamy doceniać ''grupkę opanowanych'' co tam pojechała?? Za co konkretnie?
No to powtórzę po lekkiej edycji:
Spaacerowicz pisze:
17.11.2019, 00:31
Jorguś Kiler pisze:
17.11.2019, 00:21
Do tych dwóch spiętych powyżej proofa i spacerowicza. Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego co tam grozi za odpalenie racy czy nawet za jakieś okrzyki DLATEGO W POPRZEDNIM POŚCIE NAPISAŁEM że trzeba było zbojkotować wyjazd do tego kraju i tyle.
No bo po c*** jechać tam i stać grzecznie na sektorze nie odpalając nawet głupiej racy bo nie wolno? Dopingować kadrę? A od kiedy wam tak nagle zależy na dopingowaniu wkładów do koszulek? Lepiej było zostać w domach i wyjebać lachę na ten wyjazd niż stać potulnie na sektorze. I nie piszcie mi tu że szacun do tych co pojechali bo jak pikniki jeżdża na kadrę to jakoś nie piszecie że szacun do nich. A ten wyjazd to właśnie typowy piknik.
Ile rac w życiu odpaliłeś? (Sylwester się nie liczy).Na reprze coś odpaliłeś kiedyś? Byłeś gdzieś w ogóle? Na każdym ligowym wyjeździe odpaliłeś cokolwiek? Na jakimkolwiek odpaliłeś cokolwiek? Jeśli nie to po co tam jechałeś? Dopingować wkłady? Jaką ekipę reprezentujesz? Każdy wyjazd z Piro?
Proszę cię.

P.S. Uwierz mi, daleko mi do jakiegoś spięcia. To, że ktoś ma inne zdanie nie znaczy, że jest spięty.

Suczysko
Posty: 423
Rejestracja: 11.11.2010, 23:05

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: Suczysko » 17.11.2019, 12:12

Spaacerowicz pisze:
17.11.2019, 00:22
Co kurwaa ma wspólnego cieszynka czy jej brak z tematem kibicowskim? Rozjeebiesz zaraz temat jakimiś relacjami polsko żydowskimi, holokaustem i Bóg wie czym jeszcze. Forum jest podzielone na tematy, jest hyde park, tam jest polityka, jest też temat sportowy, tutaj jest kibicowski.
Piatek to p**** i tyle. Jak ktoś wyżej napisał zaraz wyleci z Milanu i tyle bedzie jego pizdowatej histrorii. Te swoje gesty będzie w Polsce pokazywał w tej zakłamanej buraczanej lidze oczywiście jak strzeli, bo jest słaby

Chomik666
Posty: 682
Rejestracja: 04.05.2018, 12:09

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: Chomik666 » 17.11.2019, 12:14

Pięknie Chrobry pokazał wczoraj czym są te całe koalicję i antykoalicje:) Po ośmieszeniu się obrońców Polskości i całych tych frakcji na meczach domowych(wygonieni ze stadionów przez pikników pochowali się w norach) teraz Chrobry pokazał im na wyjeździe co znaczy kibicowanie Polsce i co znaczy być Polakiem.

Jorguś Kiler
Posty: 65
Rejestracja: 16.09.2019, 09:37

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: Jorguś Kiler » 17.11.2019, 12:20

spacerowicz, Grzywna za mecz Repry u siebie, kilka wyjazdów na kadrę gdzie było gorąco, zakaz stadionowy za mecz ligowy. Wystarczy??

Wkurwia mnie po prostu to jak Izrael podporządkował sobie cały świat pod siebie i dlatego napisałęm że lepszym rozwiązaniem byłoby wyjebać lachę na ten kraj skoro nie można tam nawet pierdnąć.

UW1908
Posty: 453
Rejestracja: 21.08.2017, 21:52

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: UW1908 » 17.11.2019, 12:26

No i grupka kopaczy w ichniejszych czapeczkach pod ścianą. By sobie odpuścili te wycieczki.

Suczysko
Posty: 423
Rejestracja: 11.11.2010, 23:05

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: Suczysko » 17.11.2019, 12:27

Jorguś Kiler pisze:
17.11.2019, 12:20
spacerowicz, Grzywna za mecz Repry u siebie, kilka wyjazdów na kadrę gdzie było gorąco, zakaz stadionowy za mecz ligowy. Wystarczy??

Wkurwia mnie po prostu to jak Izrael podporządkował sobie cały świat pod siebie i dlatego napisałęm że lepszym rozwiązaniem byłoby wyjebać lachę na ten kraj skoro nie można tam nawet pierdnąć.
to jest właśnie droga do utopi. Bo coś bo zakazy. Myśl chłopak tyle

Dolniety_Pierre
Posty: 253
Rejestracja: 15.10.2019, 23:41

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: Dolniety_Pierre » 17.11.2019, 12:39

altgr pisze:
17.11.2019, 11:49
Dolniety_Pierre pisze:
17.11.2019, 11:43
_mk_ pisze:
17.11.2019, 11:33
Szacunek dla wszystkich obecnych!A z ciebie co za kibol? Czemu cię tam zabrakło kibolu? Nie jesteś nim? To W********** z tego forum, mogłeś wydać w h** hajsu na wyjazd i pokazać jakim jesteś kibolem.Pewnie, powinni odpalić racę i gwizdać na hymn i śpiewać anty żydowskie pieśni...gdyby się tak stało jutro mielibyśmy zbiórkę funduszy na uwięzionych w Izraelskich aresztach.to wypad na forum onetu skoro tego nie kupujesz, to jest forum kibicowskie a nie piłkarskie.


I co twoim zdaniem powinni zrobić kibice którzy wybrali się na mecz i w huju mają te 300 mld? Spalić stadion? Wiesz jakie konsekwencje za byle głupotę można ponieść w ich kraju? To nie była wycieczka do Czech czy Niemiec tylko na naprawdę h***** tereny
Oczywiście że łatwiej i bezpieczniej krzyczeć w Polsce bo bezpieczniej i mniejszy przypał. Myślałem tylko, że jesteście "dobrze zorganizowanie, niebywale agresywni i już teraz gotowi na wszystko Polscy chuligani", a tu się okazało, że " jż " na 50 procent bo Ci niby w Polsce nie mogą aż tak skóry przetrzepac. Nie wyczuwasz tu czegoś? Kolejny przykład który obnaża zaklamanie, hipokryzje polskiej kibolki w dzisiejszych czasach.
trzeba bylo pojechac i drzec morde na sektorze a nie pisac glupoty bezklubowa pizdo z kibice.net.
Rozumiem, że ty byłeś klubowa kuciapo? Stałes tam i murowales cipe bo trochę strach oblecial, ale za to od jutra znowu będziesz Widzew nazywał przez wielkie Ż i wogole cisnal od pejsow i koszernych?
Ja nie mam takich ciagot bo historia tego narodu sama wystawiła im laurke i nic nie zmieni mojego zdania na ten temat co nie znaczy że muszę wydzierac mordę i wyzywać wszystkich wrogow od zydow. Za to u was to standardowe zachowanie, dlatego pytam dlaczego wczoraj tego nie wyraziliscie w tak ekspresyjny sposób jak zwykle?
Nie złomni chuligani, walczący z systemem, nic nie robiący sobie z zakazów, nakazów nagle zreflektowali się aby zaprzestać mowy nienawiści?

sir.
Co do Piątka, jak nigdy się z Tobą zgodzę. Wyobraź sobie tylko ile kasy mógłby stracić, wizerunkowo gdyby media rodmuchaly temat cieszynki. Z jednej strony chłopakowi się w głowie pomieszalo, a z drugiej sprytny ruch z zastrzeżeniem. Kolejny sposób aby siano z tego ciągnąć.
Fortis fortuna adviuat

profan
Posty: 106
Rejestracja: 07.03.2010, 01:20

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: profan » 17.11.2019, 12:53

Kraj w stanie wojny. Kilka dni wcześniej rakiety nad głowami. W dzień meczu zapowiedź ataku. A gimhoole z Kibice.net w przerwie między Fortnite a BrawlStars jadą po ludziach, którzy pojechali w najbardziej niechętny Polakom kraj na świecie. I beczą, że piro nie było... Idź jeden z drugim pod ambasadę Izraela i rób gnój. Nikt wam nie broni. Ja pierdolę.

geodeta
Posty: 120
Rejestracja: 18.11.2011, 16:26

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: geodeta » 17.11.2019, 12:54

Jakiej kasy, człowieku... typ zarabia ileś tysięcy na sekundy/minuty, a zrobiłby cieszynkę to co by stracił? 2-3 dni by pogadali jaki to brzydki gest, nadrobilby to w godzine, to są duże pieniądze.. ale coż , pewnie pan menago powiedział "pamietaj kopać piłka do bramki i nie robić pistoletów" i tyle... co tu wiecej mowic
:O

_mk_
Major
Posty: 782
Rejestracja: 26.02.2007, 22:12

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: _mk_ » 17.11.2019, 12:57

Suczysko pisze:
17.11.2019, 12:12
Spaacerowicz pisze:
17.11.2019, 00:22
Co kurwaa ma wspólnego cieszynka czy jej brak z tematem kibicowskim? Rozjeebiesz zaraz temat jakimiś relacjami polsko żydowskimi, holokaustem i Bóg wie czym jeszcze. Forum jest podzielone na tematy, jest hyde park, tam jest polityka, jest też temat sportowy, tutaj jest kibicowski.
Piatek to p**** i tyle. Jak ktoś wyżej napisał zaraz wyleci z Milanu i tyle bedzie jego pizdowatej histrorii. Te swoje gesty będzie w Polsce pokazywał w tej zakłamanej buraczanej lidze oczywiście jak strzeli, bo jest słaby
p**** z ciebie, trzeba było jechać i pokazać jakim jesteś kozakiem :)
Jorguś Kiler pisze:
17.11.2019, 11:54
No to skoro każdy ma świadomość że w ich kraju nie można nawet pierdnąć to w jakim celu tam pojechali kibole, którzy z założenia powinni mieć wyjebane na wszelakie zakazy i nakazy? Czy olanie tego meczu nie byłoby po prostu lepszym rozwiązaniem?

@mk, dlaczego mamy doceniać ''grupkę opanowanych'' co tam pojechała?? Za co konkretnie?
Żartujesz teraz? Czy jesteś z policji? Bo serio jeśli nie to co robisz na kibicowskim forum? Izrael to nie wycieczka turystyczna.
Obrazek

Dolniety_Pierre
Posty: 253
Rejestracja: 15.10.2019, 23:41

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: Dolniety_Pierre » 17.11.2019, 13:02

Kolego wystarczy, że firmy z którymi ma kontrakty reklamowe uznają że psuje reputację przez niepoprawnosc polityczna i zerwa umowy. Chciałbym stracić taka gotówkę, nie zależnie od tego ile zarabiasz? Nie sądzę...

@profan
Az musiałem sprawdzić o czym tak pisałes. To jakieś gry, raczej odpowiednie dla mojego syna. Natomiast chciałbym zauważyć że ja po nikim nie jadę. Zwracam tylko uwagę delikatnie na dość ciekawy szczegół licząc na jakąś odpowiedź. Dlaczego tu jest tak, a tam było inaczej. Zwykla ciekawość ludzkich opini i poglądów na dany temat. Chyba do tego służy forum? Mam o to zapytać na czacie na Onecie? Czy na forum kibicowskim, gdzie piszą sami zainteresowani?
Fortis fortuna adviuat

profan
Posty: 106
Rejestracja: 07.03.2010, 01:20

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: profan » 17.11.2019, 13:11

Dolniety_Pierre pisze:
17.11.2019, 13:02
Kolego wystarczy, że firmy z którymi ma kontrakty reklamowe uznają że psuje reputację przez niepoprawnosc polityczna i zerwa umowy. Chciałbym stracić taka gotówkę, nie zależnie od tego ile zarabiasz? Nie sądzę...

@profan
Az musiałem sprawdzić o czym tak pisałes. To jakieś gry, raczej odpowiednie dla mojego syna. Natomiast chciałbym zauważyć że ja po nikim nie jadę. Zwracam tylko uwagę delikatnie na dość ciekawy szczegół licząc na jakąś odpowiedź. Dlaczego tu jest tak, a tam było inaczej. Zwykla ciekawość ludzkich opini i poglądów na dany temat. Chyba do tego służy forum? Mam o to zapytać na czacie na Onecie? Czy na forum kibicowskim, gdzie piszą sami zainteresowani?
Wyobraź sobie, że po atakach rakietami na Twój kraj ktokolwiek wniesie piro na stadion. Kumasz czy jesteś imbecylem?

Kuzyn Burmistrza
Posty: 183
Rejestracja: 26.04.2016, 19:51

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: Kuzyn Burmistrza » 17.11.2019, 13:13

mmm111 pisze:
17.11.2019, 13:04
Ale tajemnica. Przecież od lat wiadomo, że Polacy to lizodupy świata, więc czego wy sie spodziewaliscie. Najlepsza nacja pod porząkowaniem się wszystkim.
glupiotki ukrainiec o oooo! glupiutki ukrainiec o oooo! ;)
Obiektywny głos kibica starszej daty.

robotopo
Posty: 119
Rejestracja: 23.01.2013, 09:24
Lokalizacja: Sosnowiec

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: robotopo » 17.11.2019, 13:28

Dolniety_Pierre pisze:
17.11.2019, 13:02
Kolego wystarczy, że firmy z którymi ma kontrakty reklamowe uznają że psuje reputację przez niepoprawnosc polityczna i zerwa umowy. Chciałbym stracić taka gotówkę, nie zależnie od tego ile zarabiasz? Nie sądzę...

@profan
Az musiałem sprawdzić o czym tak pisałes. To jakieś gry, raczej odpowiednie dla mojego syna. Natomiast chciałbym zauważyć że ja po nikim nie jadę. Zwracam tylko uwagę delikatnie na dość ciekawy szczegół licząc na jakąś odpowiedź. Dlaczego tu jest tak, a tam było inaczej. Zwykla ciekawość ludzkich opini i poglądów na dany temat. Chyba do tego służy forum? Mam o to zapytać na czacie na Onecie? Czy na forum kibicowskim, gdzie piszą sami zainteresowani?
Jestes debilem do potegi n-tej. Czyli Piatek moze zrobic po swojemu bo straci pieniadze, ale kibic ktory wydal kilka tysiecy zlotych na wycieczke do Izraela ma odpalic race i pojsc siedziec do puchy w kraju w ktorym jest wojna - mozliwy zarzut terroryzm - na kilka/kilkanascie lat jest juz beee ?
Spierdalaj stad spoleczniaku !!!!
Zagłębie Sosnowiec & BKS Bielsko !

Kkrawczyk
Posty: 683
Rejestracja: 02.05.2019, 11:11

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: Kkrawczyk » 17.11.2019, 13:32

mmm111 pisze:
17.11.2019, 13:04
Ale tajemnica. Przecież od lat wiadomo, że Polacy to lizodupy świata, więc czego wy sie spodziewaliscie. Najlepsza nacja pod porząkowaniem się wszystkim.
Nie powinieneś sashka zapierdalać teraz na produkcji na Polskiego Pana? :)

Potezny Warmianin
Posty: 293
Rejestracja: 07.04.2019, 12:44

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: Potezny Warmianin » 17.11.2019, 14:11

ten ukraniniec napisal prawde, polacy nie maja swojej godnosci i ambicji do tego sa ponizani we wlasnym kraju na kazdym kroku.Za granica sluza jako worki treningowe dla sfrustrowanych tubylcow bo nawet boja sie spojrzec krzywo na wyznawcow allaha.Ukraincy juz w Polsce poczynaja sobie coraz smielej, pracodawcy chca zeby polak mowil po ukrainsku, rzad na kolanach przed usraelem.Wychowani by byc niewolnikami obcego pana, nienawidza samych siebie

SaviAG
Posty: 33
Rejestracja: 29.11.2016, 12:06

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: SaviAG » 17.11.2019, 14:26

Potezny Warmianin pisze:
17.11.2019, 14:11
ten ukraniniec napisal prawde, polacy nie maja swojej godnosci i ambicji do tego sa ponizani we wlasnym kraju na kazdym kroku.Za granica sluza jako worki treningowe dla sfrustrowanych tubylcow bo nawet boja sie spojrzec krzywo na wyznawcow allaha.Ukraincy juz w Polsce poczynaja sobie coraz smielej, pracodawcy chca zeby polak mowil po ukrainsku, rzad na kolanach przed usraelem.Wychowani by byc niewolnikami obcego pana, nienawidza samych siebie
Ty się chyba z chujem na łby pozamieniałeś. Miałem się tu nie wpisywać ale jak widzę takie kocopoły... Mieszkam w Gdańsku i uwierz mi, że jak tylko raz Ukry pierdneli to ich szybko koledzy "zza między" spacyfikowali.

P. S. W**********. Nie pozdrawiam.
Piszę tu tylko w swoim imieniu.

RaryTaS
Posty: 210
Rejestracja: 03.02.2016, 11:02

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: RaryTaS » 17.11.2019, 14:34

W Łodzi była podobna sytuacja na jednym z osiedli gdzie również zostali szybko ustawieni do pionu. Potężny c*** doskonale o tym wie, więc pozostają mu prowokacje z kilku kont(mmm111 i jeszcze parę innych), na które niestety sporo osób się łapie i prowadzą dyskusję z cepem.

jestesmywaszastolica
Posty: 1190
Rejestracja: 18.10.2010, 22:11

Re: Izrael - Polska 16.11.2019, 20:45

Post autor: jestesmywaszastolica » 17.11.2019, 14:37

co się tutaj odpierdala to przechodzi wszelkie pojęcie banda klonów pizdusia z szynobusa pierdoląca o
cieszynce piątka
żydach w 1945roku
braku rac w jerozolimie
że ich ukraińskie k**** jebane są przez Polaków
trzeba było k**** pojechać do izraela a nie produkować się ze swoimi żalami w necie

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Baron_FSW, C1365O, KSGKSW, markusGieKSa, nikodem, NMNKNZ, telewizor z toshiby i 96 gości